Scratch
犬博士主站


竞赛列表:

报名 竞赛名称 创建者 竞赛类别 竞赛开始时间 竞赛结束时间 竞赛状态
test2 管理员 scratch3 July 24, 2019, 3:21 p.m. July 30, 2019, midnight 竞赛结束
4-24测试竞赛 管理员 scratch2 July 24, 2019, 2:36 p.m. July 27, 2019, 2:36 p.m. 竞赛结束
0424竞赛测试 管理员 scratch2 July 24, 2019, 2:33 p.m. July 26, 2019, 2:33 p.m. 竞赛结束
2019永康小学生创意编程赛(Scratch) 管理员 scratch2 May 31, 2019, 8:50 a.m. May 31, 2019, 10:50 a.m. 竞赛结束
2019义乌小学生创意编程赛(Scratch) 管理员 scratch2 May 31, 2019, 8:50 a.m. May 31, 2019, 10:50 a.m. 竞赛结束
2019世雅小学scratch编程比赛 管理员 scratch2 May 17, 2019, noon May 17, 2019, 1:20 p.m. 竞赛结束
0425测试 管理员 scratch2 April 26, 2019, midnight May 14, 2019, 10 a.m. 竞赛结束

关于我们  |  课程中心  |  合作专区  |  意见反馈

鄂ICP备19008984